PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Atmosfera pierwszego spotkania jakie ma miejsce przy zapisie dziecka do przedszkola rzutuje często na dobre kontakty rodziców z przedszkolem. Rodzice przywiązują duże znaczenie do tego pierwszego zetknięcia się z osobą, która będzie wychowywała ich dziecko. Komentują je między sobą, a nawet, gdy to jest możliwe, uzależniają ostateczną decyzję oddania dziecka do przedszkola od tego, czy pierwsza rozmowa z nauczycielem była pomyślna. 
         Rozmowy odbywają się też przy okazji przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W atmosferze schodzenia się i rozchodzenia dzieci nie powinno się prowadzić dłuższych, poważniejszych rozmów, tym bardziej, że w obecności malców nie należy mówić o sprawach drażliwych . Dorywcze rozmowy poranne i popołudniowe nie wystarczają. Dlatego w ramach współpracy z rodzicami prowadzimy je w określone dni miesiąca, w godzinach popołudniowych np. w jednym dniu przychodzą rodzice indywidualnie, a następny dzień spotkania poświęcamy na konsultacje zbiorowe. Konkretny charakter wszystkich tych rozmów prowadzi najczęściej do serdecznego zbliżenia rodziców do przedszkola, co stwarza płaszczyznę porozumienia w podstawowych sprawach wychowawczych.
" Kącik dla rodziców" to umownie przyjęta nazwa miejsca w przedszkolu, w którym opiekunowie dziecka zapoznają się z regulaminem przedszkola, zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi realizowanymi w danym miesiącu, tekstami wierszy, piosenek. Mogą znaleźć się chętnie oglądane przez rodziców prace twórcze, jadłospisy i przepisy kulinarne. Poleca się również propozycje z literatury pedagogicznej. Kącik dla rodziców powinien być miejscem , gdzie rodzice mogą odpocząć, porozmawiać, poczekać na swoją pociechę.
Wystawki prac dziecięcych spełniają istotną rolę nie tylko w kształtowaniu współżycia z rodzicami, ale są środkiem, który ułatwia rodzicom zrozumienie pracy dydaktyczno - wychowawczej w przedszkolu. Organizowanie wystawek dla rodziców stwarza bazę porozumienia między domem dziecka a przedszkolem.
Zajęcia otwarte to także sposób indywidualnego zbliżania rodziców do problemów wychowania w przedszkolu. Chodzi o to, by rodzice każdego dziecka mogli zobaczyć swoją pociechę na tle grupy rówieśników. Ciekawą formą jest również czynny udział rodziców w zajęciach, które zakończone są krótkim omówieniem (pedagogizacja rodziców ).
Spotkania z rodzicami są okazją do wymiany doświadczeń wychowawczych prowadzonych w formie dialogu nauczycieli z rodzicami, dlatego ważne jest by dialog ten był oparty na obustronnym zaufaniu. Obecność na zebraniu całego grona pedagogicznego, lekarza, logopedy, ich udział w dyskusji przekonują najbardziej obojętnych rodziców, że przedszkole to instytucja, która z dużą troską odnosi się do wychowania ich dzieci.
W pracy przedszkola mają miejsca zebrania grupowe, podczas których pokazujemy zajęcia z dziećmi. Rodzicom tego typu spotkania bardzo się podobają i dają wiele korzyści.
Uroczystości w przedszkolach są jedną z powszechnie stosowanych form pracy. Cel przedszkolnej uroczystości wtedy jest osiągnięty, gdy będzie dla dzieci przyjemnością, gdy pozostawi po sobie wrażenie miłe i ciekawie spędzonego czasu i dobrej zabawy. Powinny one odbywać się w nastroju radosnego oczekiwania, wolnego od napięć i pośpiechu, stwarzając przy tym wiele korzystnych sytuacji do nawiązania serdecznych kontaktów z rodzicami. Uroczystości pomagają kształtować kulturę, współżycie i wychowanie wszechstronnego człowieka, który ma żyć i działać w społeczeństwie, musi zmierzać do ukształtowania zespołu cech osobowości, które będą sprzyjały aktywnemu uczestnictwu w życiu, zespołowemu współdziałaniu, wyrabianiu poczucia współodpowiedzialności za wszystko w czym bierze udział.
Współpracując z rodzicami zachęcamy i przekonujemy, że dzieciom należy poświęcać czas, a spacery i wycieczki to chwile dobrze spędzone, korzystne dla ich zdrowia i psychiki, dla kształtowania stosunków między dziećmi i rodzicami, a w perspektywie i kultury spędzania wolnego czasu. Rodzice chętnie pomagają w  przygotowaniu wycieczek, biorąc w niej aktywny udział. 
            Efektem współpracy przedszkola z rodzicami jest przede wszystkim dobre samopoczucie dziecka, jego zadowolenie. Dziecko czuje się pewnie w grupie, w której mama i tata biorą czynny udział. l Dzięki dobrej współpracy nauczycieli z rodzicami dzieci stosują nabyte w domu umiejętności w toku przedszkolnych zajęć i zabaw oraz spełniają przyjęte na siebie obowiązki domowe wchodzące np. w zakres samoobsługi, dbałość o prządek w swoich zabawkach.
Stosowanie niekonwencjonalnych form współpracy może powodować otwarcie się rodzica, jego rozluźnienie i większą spontaniczność. W związku z tym formy współpracy są korzystniejsze też dla dziecka np. uroczystości umożliwiają pokazanie się na forum, ośmielenie się, wpływają na przezwyciężenie tremy.
Dziecko uczy się dawać i odczuwać z tego powody przyjemność. Odwiedziny w zakładzie pracy umożliwiają dziecku pochwalenie się kolegom rodzicami, nabieranie
szacunku do pracy rodziców. Dzięki nim dziecko poznaje funkcję jaką pełnią rodzice w społeczeństwie, zapoznają się z treściami bezpośrednio. Takie formy współpracy jak wycieczka, piknik zacieśniają więzi z rodzicami. Natomiast zajęcia wyrównawcze z rodzicami są dla dzieci korzystniejsze, gdyż czują się z rodzicami pewniej, chętniej wykonują ćwiczenia starają się przed rodzicami wypaść jak najlepiej. Niekonwencjonalne formy współpracy nieświadomie bogacą wiedzę pedagogiczną
rodziców.Opracowała Henryka Pytlok- nauczycielka Przedszkola Nr 3 w Miasteczkiu Śląskim