PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Organizacja pracy

 • Koncepcja pracy przedszkola
 • Ramowy rozkład dnia
 • Zajęcia dodatkowe
 • Uroczystości przedszkolne
 • Konsultacje nauczycieli

Podstawa prawna:

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

· Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.


U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku / Dz.U. z 2013r. poz. 560/ zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.


Naszą działalność opisuje cytat: „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.


Wizja przedszkola

Cele ogólne:

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).


Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.


Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

posiada:

o motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

o umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,

o umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,

o umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

o umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

o twórczego rozwiązywania zadań,

o odpowiedni poziom samodzielności,

o gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

o umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,

o podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

o poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;


· przestrzega:

o praw innych ludzi,

o zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

o zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

· dostrzega i szanuje:

o potrzeby innych ludzi,

o odmienne postawy, przekonania, upodobania,

o symbole narodowe,

o środowisko naturalne;

· nie obawia się:

o występować publicznie,

o reprezentować grupę, przedszkole,

o dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

o wykazywać inicjatywy w działaniu,

o prosić o radę lub pomoc.

 

System wspierania rozwoju dziecka
W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

modyfikacji realizowanych programów,
planowania miesięcznego,
do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.


W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża..

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.


Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:


· Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.

· Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.

· Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.

· Promocja zdrowia.

· Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

· Inne zadania.

Realizacja zadań ma następujące formy:

· zebrania ogólne i zebrania grupowe,

· zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

· konsultacje i porady indywidualne,

· kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

· organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

· organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,

· organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,

· angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją śląską. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

· pasowanie na przedszkolaka,

· Urodziny Kubusia Puchatka

· Biesiada Śląska połączona z Dniem Górnika,

· sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,

· Mikołaj,

· spotkanie opłatkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia,/ Jasełka/

· Bal karnawałowy,

· biesiada z Babcią i Dziadkiem,

· Piknik Rodzinny,

· Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe,

· Dzień Strażaka,

· Dzień Policjanta

· Uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego


W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie pedagogiki leczniczej – praca z dziećmi przewlekle chorymi, informatyka w przedszkolu.

W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania z dzieckiem.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

1. WSPÓŁPRACA DYREKTORA Z NAUCZYCIELAMI

1. Zachęcanie do podejmowania dokształcania i doskonalenia

2. Stwarzanie warunków do podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych

3. Wykorzystywanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce

4. Doposażenie bazy przedszkola

5. Zachęcanie rady pedagogicznej do tworzenia programów własnych, innowacji pedagogicznych

 

2. ZADANIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

1. Realizacja programu adaptacyjnego

2. Diagnozowanie umiejętności dzieci ,potrzeb poprzez obserwację i analizę wytworów działalności dziecięcej

3. Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwoju dzieci

4. Realizacja programów własnych nauczycielek

5. Wprowadzenie innowacji pedagogicznych do pracy z dziećmi

6. Śledzenie losów absolwentów

7. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych poprzez:

· profilaktykę wad postawy

· ćwiczenia zaburzeń funkcji językowych

· zmiana nawyków żywieniowych (program

„Zdrowy przedszkolak”, „Przyjaciele natury”,

„Dzień marchewki”, „Dzień zielony”, codzienne

zajęcia z dziećmi)

· dbanie o bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad

higieny osobistej i otoczenia

· codzienne wyjścia na świeże powietrze

8. Objęcie nauką języka angielskiego wszystkich

wychowanków przedszkola

9. Wprowadzenie dzieci w świat Unii Europejskiej

poprzez organizację Dni Krajów Europy

10. Oferowanie bezpłatnych dodatkowych zajęć

zainteresowań

- kółko orgiami

- kółko plastyczne

- kółko przyrodnicze

-poranki muzyczne

11. Stwarzanie dzieciom miłej i przyjaznej

atmosfery pobytu w przedszkolu poprze

organizacje : Mikołaja, teatrzyków, balu

karnawałowego , dnia dziecka

3. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

1. Kontynuacja sprawdzonych sposobów współpracy z rodzicami – zebrania grupowe, konsultacje indywidualne, tablica ogłoszeń

2. Organizacja zajęć otwartych

3. Organizacja kiermaszów świątecznych

4. Organizacja pikniku rodzinnego

5. Organizacja uroczystości przedszkolnych :

· Dzień mamy i taty,

· Dzień babci i dziadka

6. Organizacja współpracy z PPP konsultacji psychologa, szkoleń i warsztatów dla rodziców

7. Zachęcanie rodziców do pomocy przy organizacji uroczystości przedszkolnych

8. Pedagogizacja rodziców poprzez udostępnianie fachowej literatury oraz ciekawych artykułów z zakresu pedagogiki i psychologii

9. Pozyskiwanie rodziców do pomocy na rzecz poprawy warunków edukacyjnych i wychowawczych przedszkola

10. Udział w akcji „Góra grosza”

11. Współpraca z firmą Master

a. zbiórka baterii

12. Współpraca ze szkołą podstawową

13. Współpraca z biblioteką osiedlowa

14. Współpraca z innymi przedszkolami – udział w konkursach

4. PROMOCJA PRZEDSZKOLA

1. Udział w biesiadzie organizowanej dla Babci i Dziadka przez dzieci z przedszkola w MOK(impreza otwarta)

2. Udział w Jarmarku Adwentowym organizowanym przez Stowarzyszenie Urząd Miejski na placu kościelnym, wystąpienie dzieci z przedstawieniem pt.”Dziewczynka z kartkami’’

3. Udział w konkursach na terenie miasta, województwa, kraju

4. Organizacja imprez dla środowiska lokalnego

5. Publikacja osiągnięć przedszkola w fachowej,

lokalnej prasie

6. Systematyczna aktualizacja strony internetowej

7. Prowadzenie kroniki przedszkola

Naszą misję wypełniamy, w piękną wizję zamieniamy, by koncepcja się spełniła i by trwałą zawsze była.

Czytaj więcej

5:30 - 8:15

schodzenie się dzieci

gry , zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udzilale nauczyciela
8:00 - 13:00
REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ /minimum programowe/
8:15 - 8:30

przygotowanie do śniadania, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych kulturalnych, związanych z samoobsługą i przygotowaniem do śniadania

8:30 - 8:45
śniadanie
8:45 - 9:00

zajęcia poranne, zabawa w kole, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka ( np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcję, grafomotorykę). Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.
9:00 - 10:30

zajęcia obowiązkowe wychowawczo-edukacyjne z całą grupą /prowadzenie całościowego procesu edukacyjnego, wspomagając kompleksowy rozwój dziecka zgodnie z planem i programami/

10:30-11:45

zabawy: dowolne, tematyczne, dydaktyczne w ogrodzie, spacery, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub zorganizowane w sali zajęć

11:45-12:00

przygotowanie do obiadu, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu

12:00 - 12:30

obiad

12:30 - 12:45

Grupa II - przygotowanie do leżakowania, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej, odpoczynek

Grupa I, III - poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej


12:45 - 13:00

Grupa I,,II III, IV - rozchodzenie się dzieci pięciogodzinnych,  zabawy i gry w małych zespołach

13:00 - 14: 15


Grupa IV - zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym


14:00 - 14.15


Grupa II - ubieranie się po odpoczynku


14:15 - 14:30


wyrabianie nawyków i czynności higiennicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku


14:30 - 14:45


podwieczorek


14:45 - 16:30

zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci

Czytaj więcej

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe Dzień Godzina
J. angielski czwartki i piątki
 9.00-11.30
Religia w grupie III

wtorki 

czwartki

10.00-10.30 

8.00-8.30

Religia w grupie IV

 wtorki

czwartki

10.30-11.00

7.30-8.00

Zumba wtorki 12.45-13.15
Gimnastyka artystyczna piątki 12.45-13.30
     

 

 

 

 

Czytaj więcej

Harmonogram uroczystości

Termin Uroczystości
Osoba odpowiedzialna 
Wrzesień

Spotkanie z Policjantami "Jestem bezpieczny na drodze"

Urodziny Księdza Proboszcza

Filipczyk Grazyna
Październik

Spotkanie z pracownikim Poczty

Zajęcia biblioteczne "Dzień Pluszowego Misia"

Krupa Anna

Listopad Pasowanie na Przedszkolaka Halamus Beata i Skop Mirosława
Grudzień

Spotkanie z Górnikiem

Spotkanie z Mikołajem

Spotkanie opłatkowe w grupach

Występ na Jarmarku

Krupa Anna

SM Donata

Wszyscy nauczyciele

Pytlok Henryka

Styczeń Dzień Babci i Dziadka Wszyscy nauczyciele
Luty Bal karnawałowy Wszyscy nauczyciele
Marzec Powitanie wiosny Skop Mirosława
Kwiecień

Spotkanie z Leśnikiem

Zajęcia w Bibliotece

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Halamus Beata

Krupa Anna

Pytlok Henryka

Maj Festyn Rodzinny Krupa Anna
Czerwiec

Pożegnanie starszaków

Zakończenie roku

Pytlok Henryka

Wszyscy nauczyciele

 

Harmonogram wycieczek

Termin Miejsce wyjazdu Osoba odpowiedzialna
Październik Objazdowe Kino Visa w MOKu  
Październik Manufaktóra słodyczy Hokus Pokus w Żarkach Krupa Anna
Listopad Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Halamus Beata
Luty Teatr w Będzinie Pytlok Henryka
Czerwiec Jura park w Krasiejowie Pytlok Henryka

 

Harmonogram ważniejszych wyjść i spacerów

Miejsce wyjścia  Planowany termin Grupy
Pomnik Wdzięczności Wrzesień I, III, IV
Cmentarz parafialny Listopad Wszystkie grupy
Urząd Miasta  Listopad IV
Kościół Drewniany/Kolędowanie Grudzień  
MOK

Październik - Kwiecień

Wszystkie grupy/ gr I
Biblioteka Październik - Kwiecień Wszystkie grupy
Ogrody Kwiecień/Maj Wszystkie grupy
Szkoła Podstawowa Maj/Czerwiec IV
Czytaj więcej

KONSULTACJE NAUCZYCIELI

Nauczycielka Termin konsultacji
mgr Anna Krupa

Poniedziałek – Środa: 7.45-8.00

Czwartek: 13.00-13.15

mgr Henryka Pytlok

Wtorek: 10.30-11.00

Czwartek 7.30-8.00

Mirosława Skop

Poniedziałek, Środa, Piątek:10.45-10.00

Wtorek 11.00-11.15

Beata Halamus

Poniedziałek, Środa: 11.00-11.15

Czwartek: 14.00-14.15

Grażyna Filipczyk

Wtorek: 10.00-10.30

Środa: 7.45-8.00

Czwartek: 14.00-14.15

Czytaj więcej