PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

GRUPA IV „MALI ODKRYWCY”   Wychowawca: mgr Henryka Pytlok

DATA: 24. 04. 2020 R.

TEMAT: ŻABY, ŻABKI, ŻABUSIE

Cele:

wzbogacenie wiadomości na temat żab i ich pożyteczności, poznawanie cyklu rozwojowego żaby

- rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego

- stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalenie określeń związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni

1. Zabawa „ Gdzie ukryła się żabka?” - kształtowanie umiejętności rozróżniania kierunków

( prawa, lewa). Nauczyciel układa na tablicy w jednym rzędzie 10 liści wyciętych z zielonego papieru. Dzieci odwracają się i zamykają oczy. W tym czasie nauczyciel chowa pod dowolnym liściem np. piątym sylwetę żaby. Prosi dzieci o odwrócenie się z powrotem. Informuje, że żaba jest ukryta np. pod piątym liściem z lewej strony. Wybrane dziecko wskazuje poszczególne liście, odlicza do pięciu, podnosi liść i powtarza:

Żabka ukryła się pod piątym liściem.

* Ćwiczenia grafomotoryczne „ Połącz zielone kropki”

( pomoce: kartka, kolorowe flamastry)

Dzieci rysują na kartce kolorowe kropki. Mogą użyć kolorowych flamastrów. Następnie wymieniają się kartkami z kolegą. Nie odrywając ręki od kartki, łączą linią tylko zielone kropki. Nauczyciel może kontynuować zabawę, prosząc dzieci o łączenie kropek innego koloru.

2. . „ Poznajemy rozwój żaby” – historyjka obrazkowa połączona z ćwiczeniami matematycznymi.

* Powitanie zagadką słuchową połączoną z ćwiczeniami ortofonicznymi

nagranie odgłosów żaby

https://www.youtube.com/watch?v=JJL_zMXASW8

Nauczyciel zachęca dzieci do naśladowania wypowiadanych odgłosów żab:, np.: kum, kum, kum, rech, rech, rech, rebek, rebek, rebek.

* Cykl rozwojowy żaby

Cykl życia żaby Small

*Karty Pracy cz. 4 nr 74 ( 5 latki)

Dzieci:

- słuchają jak rozwija się żaba

- oglądają zdjęcia

- z pomocą nauczyciela odczytują tekst

Karty pracy cz.4 nr 90 ( 6 latki)

Dzieci:

- opowiadają , jak rozwija się żaba

- piszą po śladach poznanych liter, czytają tekst

 

* Żaba i ich znaczenie w przyrodzie. Poznawanie ciekawostek na temat żab.

Nauczyciel pokazuje dzieciom zdjęcia żab i kontynuuje rozmowę na temat jej rozwoju. Pyta dzieci: Gdzie żaba składa swoje jajeczka? Co powstaje z tych jajeczek? Jak wygląda kijanka?

   Czy jest podobna do żaby? Jak się zmienia?

Żaba to rodzina płazów bezogoniastych. W Polsce spotykamy żaby jeziorne, żaby wodne, żaby śmieszki, żaby moczarowe, żaby dalmatyńskie, żaby trawne. Mają długi język, którym łowią pożywienie. Charakterystycznym elementem ich budowy są też wydłużone tylne kończyny przystosowane do wykonywania skoków. Żaby lubią wygrzewać się w słońcu, częściowo zanurzone w wodzie lub na słonecznym brzegu. Gdy jest im gorąco- kąpią się. Jedzą owady( osy, muchy, mrówki…), pająki, małe ryby, ślimaki … Są pożywieniem jeży, dużo mniej chętnie jedzą je bociany ( w czasie karmienia młodych zdarza im się łapać żaby).

* Ćwiczenia matematyczne „ Liczymy żabki”

( Pomoce: koperta a w niej sylwety żabek, Kartoniki z kropkami 9 od 1 do 6 dla 5 latków, kartoniki z liczbami od 1 do 6 dla 6 latków, oraz znakami : +, -, =)

Dzieci:

- liczą żabki, posługując się liczebnikami głównymi, pokazują odpowiednią liczbę palców, układają kartonik z odpowiednią liczbą kropek ( 5 latki) lub z odpowiednią liczbą ( 6 latki)

- rozwiązują podawane przez nauczyciela zadania z treścią:

Nauczyciel przypina na tablicy sylwety żabek i mówi treść zadań, np.:

^ Nad wodą bawiło się 5 żabek. Doszła jeszcze jedna żabka. Ile żabek bawiło się razem?

Dzieci liczą na palcach, układają odpowiednią sylwety żabek. Dzieci 5 letnie pod sylwetami żab układają kartoniki z odpowiednią liczbą kropek, a dzieci 6 letnie – kartoniki z odpowiednimi liczbami i znakami. Nauczyciel mówi kolejne zadania:

^ Do stawu wskoczyły 2 żabki. Dołączyły do nich jeszcze 4 żabki. Ile żabek pływa w stawie?

^ W odwiedziny do żabki , przyszły 3 żabki. Ile było razem żabek?

* Wyklaskiwanie rymowanki:

Myśmy żabki, myśmy żabki,

my nie mamy nic ładnego:

jedna łapka, druga łapka,

skrzydełka żadnego.

* Karty Pracy cz.4 nr 75 ( 5 latki)

Dzieci:

- oglądają obrazki

- słuchają wypowiedzi 6 latków

- dorysowują żabki w stawach tak, żeby w każdym stawie było ich sześć

- kończą rysować żabki według wzoru, kolorują żabki

* Karty pracy cz.4 nr 91

Dzieci:

- oglądają sytuacje przedstawione na obrazkach

- układają zadania do obrazków

- wpisują odpowiednie liczby i znaki

- kończą rysować żabki według wzoru, kolorują żabki

* Zabawa ruchowa „ Bocian i żaby”

( pomoce: niebieskie krążki lub niebieskie szarfy)

Nauczyciel wybiera jedno dziecko , które jest bocianem. Pozostałe dzieci są żabkami. Każda żabka siedzi na krążku . Nauczyciel gra na tamburynie, „żabki skaczą wesoło po łące” . Na przerwę w muzyce wchodzi bocian. „ Żabki muszą szybko wskoczyć do stawu”

czyli zająć miejsce na najbliższym krążku.

*” Żabka” – praca plastyczna dl dzieci chętnych

zaba praca plastyczna Small

DATA: 23. 04. 2020 r. ( czwartek)

TEMAT: JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY

- rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego

- ćwiczenie pamięci, prezentowanie wyuczonego wiersza

- poznawanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania

- rozwijanie sprawności fizycznej

Nauczyciel zwraca uwagę na piękno przyrody, a także niszczycielską działalność człowieka.

zaśmiecony las Small

zwierzeta przy rzece Small

* Zabawa na powitanie „ Relaks na łące”

Nagranie „ Odgłosy łąki”

( Pomoce: zielone prześcieradło, nagranie odgłosów wydawanych przez mieszkańców łąki: pszczoły, pasikoniki, )

Dzieci z zamkniętymi oczami leżą sobie na dywanie- wyobrażają sobie pobyt na łące.

!. Piękno przyrody – wprowadzenie wiersza M. Buczkówny „ Tylko jeden raz”- do nauki napamięć

* Karty Pracy cz. 4 nr 72- 73 ( 5 latki)

* Karty Pracy cz. 4 nr 88- 89 ( 6 latki)

Dzieci:

- słuchają wiersza M. Buczkówny „ Tylko jeden raz”

- wymieniają nazwy zwierząt z wiersza

- odpowiadają na pytanie: Czy dostrzegasz piękno przyrody?

Nauczyciel kontynuuje rozmowę na temat wiersza. Pyta dzieci: Dlaczego dla zwierząt kwitnie łąka i rośnie dla nich las? Co oznaczają słowa: Jak i ty – żyją tylko raz?

Dzieci wypowiadają się swobodnie. Nauczyciel wyjaśnia, że – podobnie jak ludzie- także rośliny i zwierzęta mają tylko jedno życie.

Dlatego należy szanować przyrodę i każde żywe stworzenie.

* Ouiz „ Czy jestem przyjacielem przyrody?

( Zadania zapisane na zielonych sylwetach liści, uśmiechnięte i smutne minki- nalepki z Wyprawki).

Nauczyciel czyta zadania zapisane na sylwetach zielonych liści. Dzieci podnoszą obrazek z uśmiechniętą minką, jeśli zachowania względem przyrody są prawidłowe, a obrazek ze smutną minką, jeśli zachowania są niewłaściwe. Przykłady zadań:

- Śmieci wrzucamy byle gdzie.

- Po umyciu rąk zakręcamy dokładnie kran.

- Zużytą baterię wrzucamy do pojemnika na szkło.

- Po zjedzeniu batonika papierek wrzucamy do kosza.

- Widząc ślimaka na chodniku, omijamy go.

- Zbierając makulaturę, ratujemy drzewa i oszczędzamy energię.

* Burza mózgów na temat: W jaki sposób możemy dbać o przyrodę?

Ustalenie zasad Kodeksu przyjaciela przyrody.

( Pomoce: karton, mazak, napis Kodeks przyjaciela przyrody, tabliczka z napisem: Szanuj zieleń!)

nauczyciel pyta dzieci: W jaki sposób możemy dbać o przyrodę?

Dzieci wypowiadają się. Nauczyciel spisuje pomysły dzieci na dużym kartonie.

Przykłady zasad:

- Śmieci wrzucamy do kosza.

- Segregujemy odpady, wrzucając je do odpowiednich pojemników.

- Używamy toreb wielokrotnego użytku.

- Oszczędzamy papier.

- Nie łamiemy gałęzi.

- Chodzimy po chodnikach.

- Nie depczemy roślin.

- Nie zrywamy roślin, które są pod ochroną.

- Sadzimy drzewa i kwiaty.

Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi, że można także brać udział w akcjach propagujących ochronę środowiska, takich jak np.: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, umieszczać tabliczki informujące innych, by szanowali zieleń. Wprowadza napis Szanuj zieleń! Do czytania całościowego.

* Karty Pracy cz.4 nr 72- 73 ( 5 latki)

* Karty Pracy cz. 4 nr 88- 89 ( 6 latki)

Dzieci:

- zaznaczają na karcie zwierzęta z wiersza kolorowymi kółeczkami odszukanymi wśród naklejek

* „ Na zielonej trawie” – praca techniczna

( pomoce: kartka w kolorze zielonym, klej, nożyczki, sylwet kwiatków wycięte z kolorowego papieru)

kwiaty praca plastyczna Small

DATA: 22. 04. 2020 R. ( ŚRODA)

TEMAT: NASZA PLANETA – ZIEMIA

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- odkrywanie litery „ h” male, wielkiej, pisanej, drukowanej

- wzbogacenie doświadczeń poprzez zastosowanie techniki – kolażu

* Oglądanie albumów i książek tematycznych. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Szukanie odpowiedzi na pytanie: Co zagraża przyrodzie?

* „ Nasza planeta” – słuchanie piosenki. Rozmowa na temat piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

mapa świata kontynenty Small

kontynenty Small

* Praca z globusem- „ Oceany i kontynenty na Ziemi”. Odnajdywanie dużych akwenów na modelu Ziemi.

* Rozwijanie sprawności manualnej.

( Pomoce: globus, kartka z czarno- białą konturową mapą Ziemi, kredki)

Dzieci odszukują na globusie lądy i zbiorniki wodne, w tym duże akweny., takie jak Ocean Atlantycki. Zastanawiają się czego jest więcej: lądu czy wody. Po zakończeniu obserwacji kolorują na czarno- białej mapie Ziemi kontynenty i oceany, kontynenty – na żółto, brązowo i zielono, oceany – na niebiesko.

1. Odkrywanie litery „ h” – małej, wielkiej, drukowanej, pisanej

wyodrębnienie wyrazu podstawowego” herbata”

( Pomoce: Karta pracy cz.4 nr 84)

Nauczyciel pyta: Co na obrazku pili Ada, Olek i tata?

* Analiza i synteza słuchowa słowa „ herbata”

Dzieci dzielą słowo” herbata” na sylaby oraz na głoski. Liczą, ile jest w słowie

„herbata”sylab, a ile jest głosek. Następnie wymieniają inne słowa, w których głoskę „ h” słychać na początku, na końcu i w środku słowa.

* Budowanie schematu słowa „ herbata”

( pomoce: białe kartoniki)

Dzieci układają tyle kartoników, ile głosek słyszą w słowie „ herbata”, wymawiają głoski głośno,

* Budowanie schematu słowa „ Henryk”

( pomoce: białe kartoniki)

Nauczyciel wymawia głoskując, imię dziecka H-e-n-r-y-k. Dzieci dokonują syntezy i wymawiają głośno słowo. Następnie dokonują syntezy i wymawiają słowo głośno. Dzielą słowo „ Henryk” na sylaby oraz na głoski.

* Budowanie modeli słów” herbata”, „ Henryk”

( Pomoce: czerwone i niebieskie kartoniki)

Dzieci głośno wymawiają kolejne głoski w słowach „ herbata”, „ Henryk”. Określają czy głoska” h” jest samogłoską, czy spółgłoską. Porównują liczbę samogłosek i spółgłosek w słowach.

* Odkrywanie liter: „ h, H”

( pomoce: czerwone i niebieskie kartoniki, litery „ h, H’

Nauczyciel umieszcza na tablicy modele słów : herbata, Henryk. Dzieci określają ich wygląd. Następnie umieszczają kartoniki z literami : h, H we właściwych miejscach pod swoimi modelami słów: herbata, Henryk. Nauczyciel przypomina, że imiona rozpoczynają się wielką literą.

* Dzieci układają kartoniki z poznanymi już wcześniej literami: a, e, r, n, b, t, y, k pod modelami słów: herbata, Henryk

* Zabawa ruchowo- naśladowcza „ Wszystko wodne”

( Pomoce: kartoniki z liczbami: 2, 4, 6, 8, 10)

Nauczyciel pokazuje kartoniki z liczbami. Dzieci naśladują czynność:

na 2 – pływanie, 4 – mycie się, 6 – padający deszcz, 8 – bieganie po płytkiej rzece, 10 – chodzenie z parasolką

* Karty pracy cz.4 nr 85 ( 6 latki)

Dzieci:

- dzielą na głoski nazwy zdjęć

- rozwiązują rebusy

- odczytują wyrazy, łącząc sylaby

- odczytują wyrazy i zaznaczają w nich na niebiesko litery: h, H

* Karty Pracy cz.4 nr 86 ( 6 latki)

Dzieci:

- odczytują tekst

- kreślą kształty liter pisanych: h, H w powietrzu, na podłodze, na plecach kolegów/koleżanek

- piszą po śladach liter: h, H, a potem – samodzielnie

* Zabawa ruchowa przy muzyce „ Wiosenny deszczyk”

* Karty Pracy cz.4 nr 71 ( 5 latki)

Dzieci:

- mówią, co słychać na początku nazw obrazków

- obok każdych dwóch obrazków w szeregu rysują trzeci, którego nazwa rozpoczyna się tak samo ( tą samą głoską)

- czytają z nauczycielem wyraz: herbata

- układają obok taki sam wyraz z liter odszukanych wśród naklejek

* Karty Pracy cz.4 nr 87 ( 6 latki)

Dzieci:

- słuchają wypowiedzi 5 – latków

- rozwiązują krzyżówkę

- naklejają litery tworzące nazwy obrazków w odpowiednich miejscach

- piszą litery: h, H po śladach, a potem - samodzielnie

3. „ Ziemia przyszłości” – praca plastyczna

* oglądanie zdjęć przedstawiających rożne miejsca na Ziemi – piękne, czyste oraz zanieczyszczone. Dzieci oglądają zdjęcia, wskazują te, które według nich przedstawiają piękno przyrody, oraz przedstawiające miejsca zniszczone przez ludzi np. zaśmiecony las, usychające drzewa.

( pomoce: kartka papieru, klej, nożyczki, kredki, mazaki, plastelina, bibuła kolorowa)

praca plastyczna czysta i brudna ziemia Small

 

DATA: 21. 04. 2020 R. ( wtorek)

TEMAT: POTĘGA WODY

Dziecko:

- wypowiada się na temat znaczenia wody w przyrodzie, podaje sposoby jej oszczędzania, poznaje informacje na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich wpływu na środowisko

* Słuchanie piosenki „ Ziemia, ziemia to wyspa zielona”

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA

Rozmowa na temat piosenki: O jakiej planecie jest mowa w piosence? Jak wygląda nasza planeta? W jaki sposób musimy o nią dbać?

1. „ Czysta woda zdrowia doda” – rozmowa inspirowana wierszem J. Papuzińskiej

„ Chora rzeka” połączona z eksperymentowaniem

* Karty Pracy cz.4 nr 70 ( 5 latki)

Dzieci:

- mówią, co się dzieje na obrazku

- słuchają nazw podzielonych na małe cząstki ( głoski) i mówią całe słowa

- odczytują z nauczycielem tekst wyrazowo- obrazkowy

- rysują szlaczek po śladzie

* Karty Pracy cz.4 nr 84 ( 6 latki)

Dzieci:

- mówią , co się dzieje na obrazku

- słuchają wypowiedzi 5 – latków

- czytają tekst

* Rozmowa na temat znaczenia wody w przyrodzie

( Pomoce: spryskiwacz do wody, butelka ze szczelnie zamkniętym korkiem, zdjęcia przedstawiające suszę i powódź, napis woda

Dzieci siedzą w kole z zamkniętymi oczami. Nauczyciel rozpyla nad nimi wodę ze spryskiwacza do roślin. Następnie pyta dzieci:

- Komu i czemu jest potrzebna woda?

- Co się dzieje w przyrodzie, gdy wody jest za dużo lub za mało? -

- Wypowiadają się na temat ilustracji

- odczytywanie wyrazu : woda, wyróżnianie głosek

powódz Small

susza Small

* Słuchanie ciekawostek na temat wody

Woda jest to związek chemiczny , który może występować w stanie ciekłym, gazowym( para wodna) i stałym ( lód). Woda jest niezbędnym składnikiem pokarmowym dla wszystkich organizmów na Ziemi. Bez wody człowiek przeżyje znacznie krócej niż bez jedzenia. Dla roślin i zwierząt niebezpieczne są okresy długotrwałych opadów i powodzi, a także suszy, które często zdarzają się wiosną i latem. Woda może być słona lub słodka. Słoną wodę zawierają oceany, w których jest zgromadzona większa część wody występującej na Ziemi. Słodkiej wody dostarczają nam głównie rzeki i jeziora. W wielu przypadkach słodka woda musi być najpierw uzdatniona, aby mogła być wykorzystana do bezpośredniego użytku przez człowieka, np. do picia i do mycia się.

Nauczyciel pyta:

Czy każdą wodę można pić? Co może świadczyć o tym, że woda jest czysta lub brudna?

Uzupełnia wypowiedzi dzieci.

* Słuchanie wiersza J. Papuzińskiej „ Chora rzeka”

Śniła się kotkowi rzeka,

wielka rzeka pełna mleka…

Tutaj płynie biała rzeka.

Jak tu pusto!

Drzewo uschło…

Cicho tak-

ani ptak, ani ważka, ani komar, ani pająk,

ani gad, ani płaz, ani ślimak,

ani żadna wodna roślina,

ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg,

nikt nie żyje tutaj

bo rzeka jest zatruta.

Straszny napis:” ZAKAZ KĄPIELI”.

Mętny opar nad wodą się bieli.

Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka ….

* Rozmowa na temat wiersza

Co się śniło kotkowi? Jakiego koloru była rzeka? Dlaczego rzeka była biała? Co działo się z przyrodą przy białej rzece? Dlaczego w takiej rzece nie wolno się kąpać? Na co może czekać rzeka?

„ Zanieczyszczona rzeka”

https://youtu.be/XwPK0mCWq2Y

CZĘŚĆ BADAWCZA

* poznawanie wiadomości na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich wpływu na środowisko

( Pomoce: słoik z wodą z kałuży, miska, czysta woda, olej, piórko, szklane naczynie, słoik, gaza, woda zanieczyszczona kamykami, patyczkami, trawą, piaskiem)

Nauczyciel pokazuje dzieciom słoik z wodą z kałuży. Dzieci obserwują co w niej pływa. Mówią jaka jest ta woda. Nauczyciel pyta dzieci: Skąd się bierze woda w kałuży? Dlaczego woda w kałuży jest zanieczyszczona?

Nauczyciel informuje dzieci, że padający deszcz łączy się z zanieczyszczeniami z powietrza( np. z dymem wydobywającym się z kominów) i opada na ziemię. Wyjaśnia pojęcie kwaśny deszcz i jego negatywny wpływ na środowisko.

Kwaśnymi deszczami nazywamy opady atmosferyczne o odczynie kwaśnym. Kwasy tworzą się w wyniku reakcji wody z utrzymującymi się w powietrzu zanieczyszczeniami i gazami takimi jak: tlenki azotu, dwutlenek węgla i dwutlenek siarki, powstałymi m.in. w wyniku spalania paliw, produkcji przemysłowej czy wybuchów wulkanów.

* badanie wody zanieczyszczonej olejem

Nauczyciel wlewa do miski czystą wodę, a następnie trochę oleju. Dzieci obserwują, jak olej utrzymuje się na powierzchni wody. Następnie zanurza w misce pióro i je wyjmuje. Dzieci obserwują, jak olej osadził się na piórze. Nauczyciel pomaga im dojść do wniosku, że olej pływa po powierzchni wody, ponieważ jest lżejszy od wody. Pióro po wyjęciu z wody zmieszanej z olejem jest posklejane. Nauczyciel wyjaśnia, że oceany i rzeki, na których powierzchni pływają zanieczyszczenia oleiste, takie jak: ropa naftowa, są niebezpieczne dla zwierząt, zwłaszcza ptaków. Ich pióra sklejają się i robią się cięższe, co uniemożliwia latanie i ptaki giną.

* oczyszczanie wody

Nauczyciel ustawia na ceracie słoik bez wieczka, z umocowaną na jego wierzchu gazą ( filtrem), oraz szklane naczynie z wodą zanieczyszczoną kamykami, trawą, piaskiem. Przelewa zanieczyszczoną wodę do słoika. Dzieci obserwują, jak zanieczyszczenia zatrzymują się na gazie.

Dzieci dochodzą do wniosku, że filtr zatrzymuje zanieczyszczenia – oczyszcza wodę.

Nauczyciel mówi dzieciom, że ludzie dostrzegli niekorzystny wpływ zanieczyszczonej wody na środowisko i postanowili ją oczyszczać.

oczyszczalnia Small

„ Woda to życie” – praca plastyczna

(pomoce: kartka z narysowaną kroplą wody, klej, niebieski papier, bibuła niebieska, biała, czarna)

kropla praca plastyczna Small

 

DATA: 20. 04. 2020 R. ( poniedziałek)

TEMAT: W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE

DZIECKO:

- poprawnie używa liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym

- rozwiązuje proste zadania matematyczne, wynik pokazuje na palcach lub rysuje na kartce za pomocą kropek

- rozwiązuje zadania matematyczne, układa do nich poprawne działania i je odczytuje

- tworzy przestrzenną sylwetę krowy

* Kopiowanie, rysowanie i wycinanie sylwet zwierząt.

( Pomoce: albumy, książki przedstawiające zdjęcia zwierząt z wiejskiego podwórka, kalka techniczna, ołówek, nożyczki)

Dzieci kopiują sylwety zwierząt za pomocą kalki technicznej. Następnie rysują je na kartonie i wycinają. Przygotowują pomoce do zajęć.

* Karty Pracy cz.4 nr 68 ( 5 latki)

Dzieci:

- słuchają wiersza

- odszukują wymienione zwierzęta na ilustracji

- kolorują ilustrację

- kończą rysować owieczki według wzoru i je kolorują

Dzieci 6 letnie:

Tworzenie kompozycji ze stempli ( pomoce: kartka, stemple z figurami geometrycznymi)

Dzieci tworzą na kartkach dowolne kompozycje ze stempli przedstawiających różne figury geometryczne. Opowiadają o swoich działaniach. Nadają im tytuły.

1. Na wiejskim podwórku – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem W. Chotomskiej

„ Kaczki siedmioraczki”

* Słuchanie wiersza

Były sobie kaczki,

kaczki przedszkolaczki.

Pierwsza zobaczyła

na krzaczkach ślimaczki.

Weszła między krzaczki-

i szukajcie kaczki.

Druga chciała złowić

na wędkę szczupaczka.

Chlupnęło! Plusnęło! -

i gdzie jest ta kaczka?

Trzecia kaczka wiozła

na taczce kabaczki.

Kabaczki – bęc- z taczki-

i nie widać kaczki.

Teraz głośno kwaczą

kaczki przedszkolaczki:

- Ten kto nas odnalazł,

dostanie buziaczki!

* Rozwiązywanie zadań matematycznych. Obliczanie wyników

Dzieci 5 letnie- utrwalenie przeliczania w zakresie 6

( Pomoce: sześć sylwet kaczek, trzy sylwety gęsi, kartki i kredki w dwóch kolorach)

- Nauczyciel układa obok sylwet kaczek trzy sylwety gęsi

Dzieci liczą, ile jest kaczek i ile jest gęsi. Rysują na kartkach kredką w jednym kolorze tyle kropek, ile jest kaczek, a kredą w drugim kolorze tyle kropek, ile jest gęsi.

Określają, których zwierząt jest więcej i o ile.

( Pomoce: koperta, dwa wycięte z papieru prostokąty ( dla każdego dziecka), sylwety zwierząt ( 6 sylwet)

- Nauczyciel rozdaje dzieciom koperty z dwoma wyciętymi z papieru prostokątami i sylwetami zwierząt. Dzieci wyjmują zawartość kopert i układają przed sobą. Nauczyciel prosi, aby tak rozłożyły na prostokątach ( zagrodach) sylwety zwierząt, aby w każdym było tyle samo.

Po zakończeniu zadania dzieci pokazują na palcach, ile jest zwierząt w pierwszej zagrodzie, a ile – w drugiej zagrodzie.

( Pomoce: wycięte z papieru prostokąty, sylwety zwierząt – 6 sylwet) , kartka, kredki)

- Nauczyciel mówi dzieciom zadanie:

Z pierwszej zagrody uciekło dwoje zwierząt. Ile zwierząt jest teraz w obu zagrodach?

Dzieci rysują tyle kropek, ile zwierząt jest w obu zagrodach.

Dzieci mogą proponować do wykonania inne zadania matematyczne z wykorzystaniem sylwet zwierząt. Dzieci pokazują wynik na palcach

„ Wyobraźnia czyni cuda” – tworzenie obrazka ( 5 latki)

( pomoce: karton z naklejonym kawałkiem wełny, kredki)

Nauczyciel wręcza dzieciom karton z naklejonym kawałkiem wełny. Dzieci dorysowują do niego różne elementy. Tworzą obrazek według własnego pomysłu. Nadają mu tytuł.

Dzieci 6 letnie – Utrwalenie liczb i znaków:+, -, =<, >

( Pomoce: sześć sylwet kaczek, trzy sylwety gęsi, kartoniki z liczbami od 0 do 10 i znakami matematycznymi: =,+, -, <, >

- Nauczyciel układa obok sylwet kaczek trzy sylwety gęsi. Dzieci liczą ile jest kaczek i ile jest gęsi. Układają pod sylwetami zwierząt kartoniki z odpowiednimi liczbami oraz ze znakiem < lub >.

Odczytują zapis:

6 jest mniej niż 9 lub 9 jest więcej niż 6

( Pomoce: koperta, dwa wycięte z papieru prostokąty ( dla każdego dziecka), sylwety zwierząt ( 10 sylwet, kartoniki z liczbami od 0 do 10 i znakami matematycznymi: + =, -, <, >

- Nauczyciel rozdaje dzieciom koperty z dwoma wyciętymi z papieru prostokątami i sylwetami zwierząt. Dzieci wyjmują zawartość kopert i układają przed sobą. Nauczyciel prosi, aby tak rozłożyły na prostokątach ( zagrodach) sylwety zwierząt, aby w każdym było tyle samo.

Po zakończeniu zadania dzieci liczą zwierzęta w zagrodach i układają równanie: 5= 5.

Odczytują zapis:

Pięć równa się pięć.

( Pomoce: dwa wycięte prostokąty, 10 sylwet zwierząt, kartoniki z liczbami od 0 do 10 i znakami matematycznymi: +, -, <, >, =

- Nauczyciel mówi dzieciom zadanie:

Z pierwszej zagrody uciekło dwoje zwierząt. Ile zwierząt jest teraz w obu zagrodach?

Dzieci do zadania działanie matematyczne:

5 – 2 = 3

Odczytują zapis

Dzieci mogą proponować do wykonania inne zadania matematyczne z wykorzystaniem sylwet zwierząt. Dzieci układają działania matematyczne i je odczytują

Karty Pracy cz.4 nr 82 ( 6 latki) Dzieci:

- układają zadania do przedstawionych sytuacji

- piszą odpowiednie liczby i znaki

- wpisują brakujące liczby

2. „ Łaciata krówka” – zajęcia artystyczno – techniczne

* rozpoznawanie głosu krowy ( nagranie)

https://www.youtube.com/watch?v=kouRjn5k-Ro

* „ Krowie przysmaki” – rozmowa na temat ulubionego pokarmu krowy

krowy różne Small

Na ilustracjach przedstawione są:

- krowa czerwono – biała

- krowa czarno – biała

- krowa simentalska

- krowa czerwona

Nauczyciel pyta : Co jedzą krowy? Czym różnią się krowy?

* Zapoznaje z ciekawostkami na tema t krów.

   Obecnie w Polsce hoduje się kilka ras krów. Do najbardziej rozpowszechnionych ras należą: rasa czarno – biała, rasa czerwono – biała, rasa simentalska.

Osobniki rasy simentalskiej żyją bardzo długo i są odporni na różne choroby. Rasa ta występuje jednak rzadko. Najwięcej jest u nas krów rasy czarno – białej, chociaż jako pierwsza pojawiła się krowa rasy czerwonej. Krowy najbardziej lubią jeść zielone, świeże rośliny. Wiedzą, które są najlepsze. Po jedzeniu odpoczywają, a potem przeżuwają to, co zjadły. Kładą się wtedy na trawie.

* „ Łaciata krówka” – praca techniczna

( Pomoce: Wyprawka karta 21, klej, nożyczki, naklejki)

Dzieci wycinają elementy z karty. Składają kształt krowy, zaginając go w miejscach zaznaczonych szarą linia. Przyklejają ogon, we właściwym miejscu, kierując się instrukcją fotograficzną. Odszukują w naklejkach krowie łaty w kolorze czarnym. Naklejają je w wybranych przez siebie miejscach.

Nadają imiona swoim krowom.